Reklamace a vrácení zboží

1. Obecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád je zpracován dle Obchodního a občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen "Reklamační řád").

1.2. Produkty společnosti romiva s.r.o. se rozumí výrobky společnosti romiva s.r.o. uvedené na eshopu www.avenida.cz (dále jen "produkty"), který je k dispozici ke stažení na http://www.avenida.cz

1.3. Prodávajícím (dodavatelem) se rozumí romiva s.r.o., sídlo Gorkého 21 Banská Bystrica 97404, IČ: 51 698 609, DIČ: 2120753921, (dále jen "prodávající").

1.4. Kupujícím (objednatelem, odběratelem) se rozumí subjekt, který odebírá produkty přímo od prodávajícího (dále jen "kupující").

1.5. Tento reklamační řád se vztahuje na produkty, u kterých je v záruční době uplatněna odpovědnost ze záruky za jakost produktů. Tímto Reklamačním řádem se řídí postup prodávajícího v případě uplatnění odpovědnosti ze záruky za jakost produktů.

1.6. Tento Reklamační řád se řídí Obchodním a občanským zákoníkem v platném a účinném znění, a je nedílnou přílohou smluv, jejichž předmětem je prodej produktů prodávajícím kupujícímu a kupující svým podpisem takové smlouvy vyjadřuje svůj souhlas s Reklamačním řádem prodávajícího.

 

2. Záruční doba

2.1. Prodávající odpovídá za vady produktů, které se na produktech vyskytnou v průběhu záruční doby, a to za podmínek uvedených v tomto Reklamačním řádu.

2.2. Záruční doba je 24 měsíců (dále jen "záruční doba").

2.3. Začátek záruční lhůty běží ode dne přechodu nebezpečí škody na produktech z prodávajícího na kupujícího.

2.4. Kupujícímu přísluší při chybách, na které se vztahuje záruka za jakost, nároky z vad dle bodu 3.1 tohoto Reklamačního řádu.

 

3. Nároky z chyb

3.1. Pokud se v průběhu záruční doby vyskytnou na produktech chyby, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatňovat tyto nároky z vad produktů:

a) při jakýchkoliv odstranitelných chybách produktů přísluší kupujícímu výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to podle volby prodávajícího. V případě prokázání, že chyby produktů jsou sice odstranitelné, avšak s odstraněním chyb by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší kupujícímu při takových chybách nároky z vad dle bodu 3.1 písm. b) tohoto Reklamačního řádu. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním chyb, náleží výlučně prodávajícímu. O výsledku takového posouzení je prodávající povinen kupujícího písemně informovat;

b) při neodstranitelných chybách produktů vzniká kupujícímu výlučně právo na dodání nových bezchybných produktů náhradou za produkty vadné nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny produktu nebo vystavení dobropisu na chybný produkt, a to dle volby prodávajícího. Pro účely vystavení dobropisu na chybný produkt je kupující povinen předložit prodávajícímu kopii daňového dokladu, kterým byl tento produkt fakturován.

3.2. Podmínkou vzniku nároku podle bodu 3.1 tohoto Reklamačního řádu je skutečnost, že kupující prodávajícímu oznámil chyby v souladu s tímto Reklamačním řádem, tj. řádně a včas.

3.3. Nároky kupujícího z vad produktů uvedených v ustanovení § 436 a § 437 Obchodního zákoníku v platném znění se pro smluvní vztah prodávajícího a kupujícího neuplatní.

 

4. Způsob uplatnění nároků z vad

4.1. Prodávající poskytuje záruku za jakost pouze za podmínek stanovených v tomto Reklamačním řádu, které musí být splněny současně (v případě nesplnění kterékoliv z nich záruka bez dalšího skončí):

a) kupující udělal při převzetí produktů od prodávajícího či ihned bezprostředně po dodání produktů prodávajícím kvalifikovanou kontrolu dodaných produktů. Kupující je povinen převzetí produktů písemně potvrdit prodávajícímu na předávacím protokolu. Pokud kupující produkty od prodávajícího převzal nebo nepodal prodávajícímu písemnou zprávu o chybách produktů bez zbytečného odkladu po převzetí produktů od prodávajícího, znamená to, že produkty byly převzaty bez chyb;

b) kupující uplatní nároky z vad řádně a včas v souladu s tímto Reklamačním řádem (zejména bod 4.2 Reklamačního řádu);

c) po celou dobu trvání záruční doby do produktu nezasáhne (např. formou úprav nebo oprav) žádná osoba, která k tomu není výslovně pověřena prodávajícím;

d) produkt bude kupujícím užíváno pouze obvyklým způsobem a v souladu s jeho účelovým určením;

e) bude zajištěna běžná údržba produktu.

V případě pochybností je kupující povinen prokázat, že produkt užíval v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 4.1 písm. a) -e) Reklamačního řádu.

4.2. Když se projeví na výrobku v záruční době jakákoliv vada, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy kupující vadu zjistil, doručit prodávajícímu písemné oznámení o výskytu vad produktu obsahující hlavně podrobný popis chyby, příp. jak se chyba projevuje, popis zapojení, ve kterém byly produkty použity, naměřené hodnoty a uvedení data, kdy kupující vady zjistil (dále jen "písemné sdělení"). Nedodržení této lhůty nebo náležitostí písemného oznámení ze strany kupujícího má následky dle ustanovení § 428 odst . 1 Obchodního zákoníku.

4.3. Písemné oznámení kupující učiní na formuláři prodávajícího (Reklamační list) dostupného na http://www.avenida.cz. Kupující je povinen současně s písemným oznámením předložit prodávajícímu kopie dodacích listů, na základě kterých byly produkty, na které uplatňuje kupující nároky z vad, kupujícímu dodány. Bez řádného vyplnění písemného oznámení (reklamačního listu) nebude reklamace uznána.

4.4. Když se projeví na výrobku v záruční době jakákoliv vada, na kterou se vztahuje záruka, je kupující povinen zdržet se jakéhokoliv zásahu do produktu a umožnit prodávajícímu prohlídku produktu; za tím účelem je kupující povinen vadné produkt předložit současně s písemným oznámením a kopiemi dodacích listů prodávajícímu, případně osobám, jejichž prostřednictvím prodávající plní své závazky nebo umožnit prodávajícímu, případně osobám, jejichž prostřednictvím prodávající plní své závazky, neomezený přístup do místa, kde je vadný produkt umístěn.

4.5. Když nesplní kupující své povinnosti uvedené v bodech 4.2 a 4.3 Reklamačního řádu, prodávající jim uplatněný nárok z vad neuzná.

4.6. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při odstraňování chyb veškerou potřebnou součinnost. 

5. Neoprávněná reklamace

5.1. Záruka se nevztahuje na vady produktů způsobené dopravou, pokud ji zajišťuje kupující, dále na chyby vzniklé

- běžným opotřebením;

- nesprávným používáním či nesprávným skladováním produktu;

- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou, poškozením či odstraněním označení obchodní firmy prodávajícího z produktu;

- neodborným zásahem, instalací, zacházením či obsluhou; neodborným zásahem se rozumí též jakékoliv popisování produktu nesmývatelnými psacími prostředky;

- používání, umísťování, uskladňování produktů v nevhodných podmínkách pokud jde o teplotu, vlhkost, prašnost;

- nesprávnou údržbou nebo zanedbáním nezbytné údržby;

- v důsledku vyšší moci či nesprávné nebo neodborné manipulace;

- v důsledku jednání (konání či zapomnění) třetí osoby nebo kupujícího;

- v důsledku užívání produktu jiným než obvyklým způsobem nebo v rozporu s jeho účelovým určením;

- na vady způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.

- Veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany

- kupujícího se kupující zavazuje prodávajícímu v plné výši nahradit.

 

6. Lhůty pro vyřízení reklamace

6.1. Reklamaci produktu vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data řádného uplatnění vad produktu kupujícím, tj. uplatnění vad produktu v souladu s tímto Reklamačním řádem. Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne přijetí reklamace prodávajícím do dne vyřízení reklamace prodávajícím.

6.2. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti zda neodstranitelnosti chyby udělá odborný odpovědný pracovník prodávajícího (servisní technik).

6.3. Místem uplatnění nároku z vad kupujícím je:

Reklamační oddělení

  • Adresa: Gorkého 21, 974 04  Banská Bystrica, Slovensko
  • Mail: info@avenida.cz

6.4. Vrácení zboží musí být poslán formou doporučení (potřebný podpis při převzetí). Neneseme odpovědnost za zboží, které byl poslán, avšak z důvodu nedbalosti přepravní společnosti nedoručený / ztracený v přepravě. Z toho důvodu doporučujeme vrácené zboží pojistit. 

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 1.10.2017. Tímto datem také pozbývají platnosti všechny předešlé verze.

7.2. Změny Reklamačního řádu vyhrazeny.

7.3. Nedílnou přílohu tohoto Reklamačního řádu tvoří vzor Reklamačního listu, který si můžete stáhnout na www.avenida.cz